Adatkezelési tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy lefektesse a www.fogyokura-es-etrend.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, mint a személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket a vonatkozó szabályozás figyelembevételével, meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, továbbá biztosítsa az adatvédelmi elvek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. A jelen Tájékoztató célja az is, hogy az Adatkezelő megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek (jelen Tájékoztató vonatkozásában a weboldal használói, az Adatkezelő weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók – a továbbiakban: Felhasználó) részére az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések során irányadó jogszabályok különösen:

– az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 1. Értelmező rendelkezések

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat (Infotv.): az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

személyes adat (GDPR): azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás (Infotv.): az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

az érintett hozzájárulása (GDPR): az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő (Infotv.): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelő (GDPR): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés (Infotv.): az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelés (GDPR): a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó (Infotv.): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfeldolgozó (GDPR): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik személy (Infotv.): olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik fél (GDPR): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Az adatkezelő

Az adatkezelő a GDPR 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást, adatszolgáltatást nyújtja:

Adatkezelő:

Név:                                          Sólyom Gábor e.v.

Lakcím:                                   1135 Budapest, Frangepán utca 65/a.

Weblap:                                  www.fogyokura-es-etrend.hu

Kapcsolattartás:                      Sólyom Gábor

E-mail:                                     teamfit@teamfit.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan a fent megjelölt e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük a kért címre.

Adatfeldolgozás: az Adatkezelő nem vesz igénybe adatok kezelése érdekében adatfeldolgozót.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

 • Az adatkezelés szabályai

 

III.1. Általános rendelkezések

Adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes, valamint jogi személyekre vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés módját, biztosítsa az adatvédelmi elveknek, és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a jelen Tájékoztató szerint megadott hozzájárulással, és a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokra tekintettel a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségei teljesítése érdekében rögzíti, majd tárolja a Felhasználó által a Adatkezelő szolgáltatásai igénybevétele érdekében önkéntesen, és megfelelő tájékoztatás mellett megadott személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam elteltét követően gondoskodik a személyes adatok automatikus törléséről. A kizárólagosan a Felhasználó hozzájárulásával kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználó kérésére azonnal törli.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő a jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Felhasználóval, mint érintettel helyreállítható. A Felhasználóval, mint érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő nem szerez információt a Felhasználó bankkártya-adatairól.

Az Adatkezelő felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a jelen Tájékoztató adatvédelmi rendelkezéseitől, amelyért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

III.2. Adatkezelési elvek

Előzetes tájékoztatás

A Felhasználót – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, továbbá arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel, azokat jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Adatkezelő esetlegesen az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés alapvető céljai

– a weboldalon található, meghatározott edzésekre/órákra való jelentkezést biztosító szolgáltatás nyújtása;

– a Felhasználó, mint meghatározott órákra és/vagy edzésekre való jelentkezést biztosító szolgálatást igénybe vevő beazonosítása, kapcsolattartás;

– a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítése;

– panaszok, bejelentések, kérelmek stb. kezelése, nyilvántartása, kivizsgálása;

– létrejött jogviszonyból származó igények érvényesítése.

GDPR szerinti adatkezelési elvek

A Adatkezelő tiszteletben tartja a GDPR 5. cikkében rögzített, a személyes adatok kezelésére vonatkozó alábbi elveket:

– Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

– Célhoz kötöttség

– Adattakarékosság

– Pontosság

– Korlátozott tárolhatóság

– Integritás és bizalmas jelleg

– Elszámolhatóság

III.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) és b) bekezdése, valamint az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján az érintett önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló, egyértelmű hozzájárulása, valamint szerződés teljesítése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű az Adatkezelő által, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés a Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés a Felhasználó, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés a Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. /GDPR 6. cikk (1) bek./

A hozzájárulás feltételei

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Adatkezelőnek kell kétség esetén igazolni, hogy a Felhasználó, mint érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha a Felhasználó, mint érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. A Felhasználó, mint érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a GDPR rendelkezéseit, kötelező erővel nem bír.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt a Felhasználót erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 1. Adatkezelő által kezelt személyes adatok, azok jogalapja, kezelésük időtartama

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A weboldal használatának meghatározott fázisaiban, illetőleg az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az alábbiakban részletezett adatok kezelésére kerül sor:

IV.1. Szolgáltatás igénybevétele

 

A Felhasználó a www.fogyokura-es-etrend.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében köteles megadni az alábbiakban feltüntetett adatait, ellenkező esetben nem kerülhet sor a szolgáltatás igénybevételére, a felek közötti szerződéskötésre.

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, születési év

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, hozzájárulás

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása, azonosítás, kapcsolattartás, számla kiállítása, ellenérték teljesítése

Az adatkezelés módja: rögzítés, tárolás mind papíron, mind pedig elektronikus úton

Érintettek köre: mindazon Felhasználók, akik igénybe kívánják venni a www.fogyokura-es-etrend.hu által nyújtott valamely szolgáltatást, és ennek érdekében megadják a Adatkezelő részére az ehhez szükséges adatokat

Az adatkezelés időtartama: 5 év, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, pl. számviteli és adó szabályokat is.

 

A www.fogyokura-es-etrend.hu honlapon történt regisztrációt követően a Felhasználó önkéntesen megadhatja az alábbi személyes adatokat:

 • nem (férfi/nő), életrajzi adatok, testsúly, testzsírszázalék, testvíz, izomarány, csonttömeg, zsigeri zsír, AMR, BMR, bal kar, jobb kar, csípő, derék, mellkas, jobb comb, bal comb, jobb vádli, bal vádli mérete

A Felhasználó önkéntesen magáról fényképet tölthet fel a www.fogyokura-es-etrend.hu oldalra, melyet az oldal zártan kezel.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, hozzájárulás

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása, azonosítás,

Az adatkezelés módja: rögzítés, tárolás elektronikus úton

Érintettek köre: mindazon Felhasználók, akik igénybe kívánják venni a www.teamfit.hu által nyújtott valamely szolgáltatást, és ennek érdekében megadják a Adatkezelő részére az ehhez szükséges adatokat

Az adatkezelés időtartama: 5 év, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, pl. számviteli és adó szabályokat is.

IV.2. Technikai adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének a weboldalra történő látogatás során automatikusan generált adatai, melyek a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózásra kerülnek. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatóak össze. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A weboldal látogatásakor néhány információ a látogató számítógépéről rögzítésre kerül. Tájékoztatás mellett és ellenkező kérésig rögzítésre kerül a látogató IP címe, a böngésző típusa (pl. Internet Explorer), valamint annak a weboldalnak a címe, ahonnan a látogató a weboldalunkra érkezett. Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja.

Amennyiben ezen adatok nem köthetők beazonosíthatóan egy konkrét magánszemélyhez, úgy személyes adatok kezelésének nem minősül az eljárás.

IV.3. Cookie-k/sütik

A weboldalra történő látogatások során egy vagy több cookie-t (sütit) tárolunk számítógépeden, melyek a weboldal és az azon található szolgáltatásaink megfelelő működéséhez szükségesek.

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a Adatkezelők a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a Adatkezelő nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a Adatkezelők egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A TeamFit az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi Adatkezelőhöz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a TeamFit, valamint szerződés alapján harmadik fél portfóliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

IV.4. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, illetőleg – a jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy a Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a weboldalon a Adatkezelő hirdetést, reklámot is tartalmazó hírlevelére, úgy az önkéntes adatszolgáltatás keretében az alábbi személyes adatai kezeléséhez járul hozzá:

Keresztnév, E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, hírlevelet tartalmazó elektronikus üzenetek küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés módja: rögzítés, tárolás

Érintettek köre: azok a Felhasználók, akik keresztnevük, e-mail címük megadásával feliratkoznak a hírlevélküldésre

Az adatkezelés időtartama: Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a Felhasználónak a hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik és nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben. Leiratkozás esetén az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek, hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatot töröl nyilvántartásából, és az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Felhasználót.

Az adatkezelés időtartama egyekben 36 hónap.

A keresztnevek és az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a jelen pontban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy hírlevél) e-mail küldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámcélra.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen a Adatkezelő, és – a Adatkezelő utasításai, iránymutatása és ellenőrzése, felügyelete, valamint titoktartási kötelezettség mellett – a Adatkezelő munkavállalói, illetve megbízottjai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Adatkezelő személyes adatokat a jelen pontban felsoroltakon túl harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását követően megadott önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló, egyértelmű hozzájárulása esetén ad át. Ez alól kivétel az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági vagy bírósági megkeresés, határozat kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, kötelezettség teljesítése, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor (pl. könyvelés, weboldal üzemeltetés). Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli, a szükséges tartalmi elemeket magában foglaló szerződés alapján kerülhet sor.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti, technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha az feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa a Felhasználók, és valamennyi érintett magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az esetlegesen általa megbízott adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és a Felhasználókhoz rendelhetők.

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozóknak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

VII. Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot valamint az adatvédelmi incidens érintettjeit, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

VIII. Nyilvántartás

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet az általa kezelt adatokról.

 1. A Felhasználó jogai

IX.1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz fűződő jog

A Felhasználó bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséről információt tájékoztatást kérni és kapni tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva. Az Adatkezelő a tájékoztatást a Felhasználó részére írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles megadni. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a kérelme megismerését követően általa tett intézkedésekről.

IX.2. A hozzáférés joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, továbbá megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, mindazon személyekről, akikkel a személyes adatokat közölték, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó jogairól, ideértve a panasztételi jogot is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

IX.3. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

IX.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adat kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

IX.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

IX.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

IX.7. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, illetőleg harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, továbbá, amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, tudományos kutatás érdekében történik. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A tiltakozás jogára legkésőbb a Felhasználóval való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 1. Jogérvényesítés módja

X.1. Panasz

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen a Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

X.2. Bíróság előtti eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelő valamely döntésével, intézkedésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől, tudomásszerzéstől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes és/vagy egészségügyi adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

X.3. Kártérítés

Az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Felhasználóval szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztató hatályos 2019. 04. 26-tól, – tekintettel az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvényben foglaltakra – Adatkezelő által történt visszavonásig.

Jelen Tájékoztató a www.fogyokura-es-etrend.hu  weblapon folyamatosan elérhető.

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő a módosításról a módosított Tájékoztató www.fogyokura-es-etrend.hu oldalon történő közzététele útján értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

Felhívjuk a figyelmed arra, hogy weboldalunkról más cég és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthatsz. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződj meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Csatlakozz a 8 hetes edzés -és életmódváltó programokhoz!

Menü